อาหารบ้านนา ศรีวนาลัย

ทริป 1 วัน

เป็นทริปที่จะพานักท่องเที่ยวไปสัมผัสกับ 3 วิถีชีวิตของภาคอีสาน ให้นักท่องเที่ยวได้ลองรับประทานอาหารพื้นบ้าน ได้ลองหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารมารับประทานเอง และท้ายสุด ชมความงานของถนนคนเดินเขมราฐ

กำหนดการเดินทาง

09.00 น. ต้อนรับคณะ ณ ท่าอากาศยนานาชาติจังหวัดอุบลราชธานี

09.30 น. นำคณะเดินทางไปที่วัดปากแซง อ.เขมราฐ พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนรถ

11.30 น. คณะเดินทางถึงวัดปากแซงพร้อมนำคณะกราบสักการะพระเจ้า ใหญ่องค์ตื้อ

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ( ตำกล้วย,ปลาย่าง,ตำซั่ว,กล้วยทอด) ใครที่มาวัดปากแซนแล้วไม่ได้กินตำกล้วยถือว่ามาไม่ถึง

13.30 น. ออกเดินทางไปบ้านโนนแดง

14.30 น.เดินทางถึงบ้านโนนแดงพร้อมนำคณะทำกิจกรรมหาอาหารพื้นบ้านและชมการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ต้มไก่บ้าน,ป่นปลา+ผักสดพื้นบ้าน,หมกไก่,ตำถั่ว,อ่อมหอย,เห็ดลวกข้าวเม่า)

18.00 น. นำคณะเดินทางไปที่ถนนคนเดินเขมราฐ

19.00 น. นำคณะส่งที่ท่าอากาศยานนานาชติจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมความประทับใจไม่รู้ลืม