Lumphun is coming

ทริป 1 วัน

การไปเที่ยวลำพูนครั้งนี้ เราจะพาทุกคนไปเที่ยวยังสถานที่ที่นำท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน เช่น พระธาตุหริภุญชัย ร้านก๋วยเตี๋ยวหมู่ตุ๋นลำไฟ เป็นต้น

กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง
11.00 น. เดินทางออกไปยัง วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

12.25 น. เดินทางถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย

12.25 – 13.00 น. เที่ยวชม ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย

13.00 น. เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตู๋นลำไย

13.45 น. เดินทางไปรับประทานของหวานที่ร้านหนมเนย

14.30 น. เดินทางไปไหว้สักการะอนุเสาวรีย์พระนางจามเทวี

15.00 น. เดินทางกลับไปยังเชียงใหม่ และแวะร้านขนมบ้านอาจารย์