@ In ชี Travel

ทริป 1 วัน

ตะลุยแหล่งปลาลุ่มน้ำชี

รายละเอียดทริป

        ทริปนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอีสานเมืองเกินร้อย เจาะลึกตะลุยเเหล่งวิถีชุมชนลุ่มน้ำชี แหล่งแปรรูปปลาดีตามแบบฉบับวิถีชาวบ้าน ซึมซับธรรมชาติ แวะชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชิมแตงโมไร้เมล็ด สดๆ จากเกาะแก้วฟาร์ม พร้อมช้อปสินค้าพื้นเมืองจากตลาดสุด Local

กำหนดการเดินทาง

@ In ชี Travel

08:30 – 09:00น. รับสมาชิก ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

09:00 – 09:30 น. เดินทางไปบ้านท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

09:30 – 12:00 น. ศึกษาเรียนรู้วิธีการทำหมํ่าปลา พร้อมลงมือปฏิบัติ

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลากลางบ้านท่าม่วง

13:00 – 16:00 น. พาสมาชิกเดินทางไปฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ณ เกาะเเก้วฟาร์ม เพื่อศึกษาเรียนรู้และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง                                 เกษตร พร้อมเลือกชมและชิมสินค้าการเกษตร เช่น เเตงโม เมล่อน

16:00 – 16:30 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ตลาดบ้านธวัชดินแดง ซึ่งเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าอาหารชุมชนลุ่มน้ำชี โดยท่านสมาชิกสามารถ

                           เดินเล่นชมวิถีชีวิตของชาวบ้านชุมชนลุ่มเเม่น้ำได้ พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าอาหารท้องถิ่นเป็นของฝากกลับบ้านได้

16:30 น.              นำคณะเดินทางไปส่ง ณ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด โดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ : กำหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสม

*** สามารถเดินทางได้เฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เท่านั้น