ลำปาง ขี่ช้าง ชมไพร ลิ้มลองยำไข่ออน

ทริป 2 วัน 1 คืน

เที่ยวชมตำนานเมืองล้านนา ขี่รถม้าชมพระธาตุลำปางหลวง ชิ้มอาหารของแปลกแลกวัฒนธรรมทำกิจกรรมลวกไข่ในน้ำแร่ออนเซน

กำหนดการเดินทาง

จ.ลำปาง
แอ่วลำปางขี่ช้างชมเมือง
ทริป 2 วัน 1 คืน

เที่ยวชมตำนานเมืองล้านนาขี่รถม้าชมพระธาตุลำปางหลวง ชิมอาหารของแปลกแลกวัฒนธรรมทำกิจกรรมลวกไข่ในแร่ออนเซน


วันแรก กรุงเทพ-ลำปาง
06:00 น. นัดพบกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ไฟล์ 08:30 น. โดยสายการบินนกแอร์
08:30 น. เหินฟ้าสู่จังหวัดลำปางโดยสายการบินนกแอร์
09:50 น. ถึงท่าอากาศยานลำปาง
10:30 น. เดินทางออกจากสนามบินโดยรถโค้ชปรับอากาศ
10:45 น. รับประทานอาหาร ณ “ครัวมุกดา” (1)
11:50 น. เดินทางสู่กาดทุ่งเกวียน เที่ยวชมวัฒนธรรมของป่าหายาก ซื้อของฝากสินค้าขึ้นชื่อสัมผัสบรรยากาศตลาดของเก่า
13:00 น. เดินทางสู่สวนป่าทุ่งเกวียน
13:20 น. ถึงสวนป่าทุ่งเกวียน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวลำปางมีสวนป่าเมืองหนาวและพันธ์ไม้นานาชนิดเช่น ตะบองเพชร ปาล์ม ตลอดจนพืชสมุนไพร
14:10 น. เดินทางสู่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปาง)แวะรับประทานอาหาร ณ ร้าน ไอยรา (2)
15:00 น. พาทุกท่านเยี่ยมชมการแสดงของช้างป่าและมีกิจกรรมพาช้างอาบน้ำและท่องไพรชมบรรกาศและความงดงามของธรรมชาติ
16:30 น. เดินทางสู่ตลาดเก๊าจาวเป็นตลาดที่มีความเก่าแก่ถึง 100 ปี มีการค้าทั้งผักผลไม้และอาหารที่ชาวบ้านทำเองตลาดนี้ยังติดกับทางรถไฟ
17:00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก ลำปางวินเทจ
17:20 น. ถึงที่พักและเช็คอิน เก็บสัมภาระ
18:30 น. พาทุกท่านเดินทางสู่ตลาดกาดก้องต้า เที่ยวชมตลาดซื้อสินค้ายามค่ำคืน
21:30 น. เดินทางกลับสู่ที่พักและส่งลูกค้าทุกท่านเข้านอน
 

วันที่ 2

07:30 น. รับประทานอาหารเช้า พร้อมกัน ณ ห้องอาหารโรงแรม
08:30 น. เช็คเอ้าท์ นำลูกค้าออกจากที่พัก
09:00 น. เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี
09:10 น. เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี เป็นโรงงานเซรามิคแห่งแรกของลำปาง ซึ่งได้นำเรื่องราวตำนาน ชามไก่แห่งธนบดี หนึ่งเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของชาวลำปางไว้
10:00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติ ที่สวยงามแทรกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน น้ำแร่ที่มีอุณภูมิสูงถึง 70-80 องศาเซลเซียสสามารถแช่ไข่ให้สุกได้ภายใน 15 นาที
10:30 น. บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม (บนรถระหว่างเดินทาง)
11:40 น. เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนและลูกทัวร์ทำกิจกรรมตามโปรแกรมที่จัดไว้
12:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านแจ้ซ้อนคอฟฟี่
13:30 น. เดินทางไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวง
15:10 น. เดินทางถึงวัดพระธาตุลำปางหลวง นำทุกท่านไปสักการบูชาพระธาตุที่อยู่ภายในวัด
16:10 น. เดินทางไปยังท่าอากาศยานลำปาง
17:00 น. ถึงท่าอากาศยานลำปางและพาทุกท่านเดินทางกลับกรุงเทพ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองไฟต์19:30 น. โดยสายการบินนกแอร์
20:45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยประมาณ